На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01.02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  07. 11. 2022.  године  са почетком у 18,45 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора,

2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода;

3. Разматрање  Извештаја о реализацији програма наставе и учења;

4. Мере за побољшање услова рада и успеха ученика;

5. Остала питања из надлежности.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић