На основу члана 81. став 1. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 2. седницу Школског одбора која ће се одржати  26. 02. 2024.  године у просторијама Школе са почетком у 19:20 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора,

2. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању,

3. Разматрање и Усвајање Годишњег обрачуна – завршног рачуна,

4. Предлагање представника локалне самоуправе из Школског одбора у:

  • Стручни актив за развојно планирање
  • Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе
  • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
  • Тим за самовредновање

5. Разно.