На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  25. 01. 2023.  године  са почетком у 18 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора;

2. Разматрање и усвајање извештаја о извршеном попису финансијске и нефинасијске имовине;

3. Разматрање и доношење Плана набавки за 2023. годину;

4. Разматрање и доношење Плана набавки на које се закон не примењује за 2023. годину;

5. Разматрање и доношење Европског развојног плана;

6. Остала питања из надлежности.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић