На основу члана 81.  став 1. Статута Основне школе  „Краљ Петар I“  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 4. седницу Школског одбора која ће се одржати  18. 04. 2024.  године у просторијама Школе  са почетком у 18,20 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора,

2. Разматрање предлога и доношење Статута Основне школе „Краљ Петар I“,

3. Разматрање и усвајање Извештаја о успеку и дисциплини ученика на крају трећег               класификационог периода,

4. Разматрање и усвајање Извештаја са пробног завршног испита у школској 2023/24. години,

5. Обавештење о извршеним Инспекцијским надзорима,

6. Друга питања из надлежности.

Председник Школског одбора

Тамара Стојановић