На основу члана 81. Статута Основне школе  Краљ Петар  број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  14. 09. 2022.  године  са почетком у 18,30 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,

2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика на крају школске 2021/2022.године;

3. Разматрање и усвајање Извешаја о завршном испиту;

4. Разматрање и усвајање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2021/2022. године;

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2021/2022. годину – програма образовања и васпитања;

7. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању

8. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Школског одбора;

9. Доношење плана рада Школског одбора;

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2021/22. годину;

11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2021/22. години

12. Предлагање представника локалне самоуправе из  Школског одбора у:

            – Стручног актива за развојно планирање;

            – Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

            – Тим  за  развој међупредметнних  компетенција и предузетништво;

            – Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

            – Тим за самовредновање;

 13. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање;

 14. Доношење Плана стручног усавршавања запослених;

15. Доношење Годишњег плана рада за  школску 2022/23. годину;

 16. Информације о обради података о личности;

 17. Мере безбедности у Школи

 18. Разно.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић