На основу члана 9.  и 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  1.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе дана  05.9. 2022.  године са почетком у 20  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

            1. Конституисање Савета родитеља (избор председника , заменика и записничара Савета родитеља)

            2. Доношење Плана рада Савета родитеља за текућу школску годину

            3.  Предлагање представника за:

              – Стручни актив за Развојно планирање

            – Тим за инклузивно образовање

            – Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

            – Тим за самовредновање;

            – Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

            -Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

            – Тим за професионалну орјентацију.

            4. Предлагање представника и заменика родитеља за Локални Савет родитеља;

            5. Безбедност ученика

            6. Текућа питања.