На основу члана 6. став 2. тачка 2) и члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04 од 22. 02. 2022.. године , сазивам  седницу Савета родитеља  која ће се одржати дана 04. 07 . 2022.  године са почетком у 18 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

2. Утврђиvање предлога чланова Школског одбора из реда родитеља;

3. Разматрање извештаја о реализацији екскурзија ученика у школској 2021/22 години;

4. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика у школској 2021/22. години,

5. Разматрање предлога Школског развојног плана за период 2022-25. година,

6. Разматрање предлога Школског програма.

7. Разно.

                                                                        председник Савета родитеља  

Милена Станковић