На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04 од 22. 02. 2022.  године сазивам седницу Савета родитеља која ће се одржати дана 04.04.2024.  године  са почетком у 19,30 часова у просторијама Школе.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Извештај о донацији терена и повређеним ученицима и наставницима;
  3. Реализација наставног плана и програма;
  4. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају трећег класификационог периода;
  5. Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине;
  6. Анализа пробног завршног испита;
  7. Реализација екскурзија и наставе у природи;
  8. Информација о бесплатним уџбеницима;
  9. Друга питања из надлежности.

                                                                                           Председник Савета родитеља

Биљана Станојевић