На основу члана 9.  и 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04 од 22.02.2022. године, сазивам  1.  седницу Савета родитеља која ће се одржати у просторијама школе дана 3.11.2022. године са почетком у 18,30 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља

2. Разматрање извештаја о  успеху и дисциплини  ученика на крају првог класификационог периода у  школској 2022/23. године ;

3. Разматрање Извештаја о реализацији наставног плана и програма;

4. Предлагање чланова Комисије за јавну набавку услуга  –  организовања екскурзија и наставе у природи ученика Основне школе „Краљ Петар  I“ Ниш у школској 2022/23. години 

5. Мере за побољшање услова рада и успеха ученика,

6. Предлози за побољшање постигнућа ученик;

7. Текућа питања.

                                                                                    Председник Савета родитеља

                                                                                    Биљана Станојевић