На основу члана 9.  и 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  4.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе у четвртак, 26. 01. 2023.  године са почетком у 18,45 часова.

За седницу предлажем следећи :

                                                                        ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне  седнице,
  2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугођа школске  2022/2023.године,
  3. Разматрање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2022/2003. године;
  4. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2022/2023. годину – програма образовања и васпитања,
  5. Разматрање Извештаја о самовредновању,
  6. Разматрање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2022/23. годину;
  7. Разматрање Извештаја о раду директора у првом полугођу  у школској 2022/23. години,
  8. Предлози за побољшање успеха ученика и рада Школе,
  9. Текућа питања.

                                                                                                                             председник Савета родитеља

                                                                                                                              Милена Станковић