На основу члана 9.  и 13. Пословника о раду Савета родитеља број: Број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  1.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе дана  14.9. 2022.  године са почетком у 17  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља

 2. Разматрање извештаја о  успеху и дисциплини  ученика на крају школске 2021/22. године ;

 3. Разматрање извештаја о завршном испиту у школској 2021/22. години;

 4. Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Савета родитеља у школској 2021/22.. години;

 5. Разматрање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2021/22..године;

 6. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2021/22.. годину – програма образовања и васпитања;

7. Разматрање Извештаја о самовредновању;

8. Разматрање извештаја  о раду Школе – Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2021/22.  години;

9. Разматрање извештаја  о раду директора Школе ;

10. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину;

11. Информација о обради података о личности;

12. Обавештење о Одлуци о избору уџбеника

 13. Текућа питања.