На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04 од 22. 02. 2022. године, сазивам  седницу Савета родитеља  која ће се одржати дана  08. 05. 2024.  године са почетком у 19,00 часова у просторијама Школе.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице,
  2. Утврђивање предлога члана Школског одбора из реда родитеља,
  3. Разматрање предлога Измена и допуна Годишњег плана рада Школе – Анекс Годишњег плана рада за школску 2023/24. годину,
  4. Разматрање предлога Анекса Школског развојног плана,
  5. Разматрање предлога Анекса Школског програма,
  6. Разматрање Извештаја о реализацији ексурзија  ученика другог циклуса у школској 2023/24. години
  7. Друга питања из надлежности

                                                                                    председник Савета родитеља

Биљана Станојевић