На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022. године сазивам седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 06.04.2022. године са почетком у 18:30 часова у малој сали.

За седницу предлажем следећи :

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;
  2. Организација рада школе – модел извођења наставе;
  3. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода;
  4. Анализа реализације програма образовања и васпитања у протеклом периоду;
  5. Анализа  резултата  ученика  остварених  на  пробном завршном испиту;
  6. Организација родитељских састанака;
  7. Друга питања из надлежности.

Директор Школе

                                                                             Роберт Џунић