На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 06. 03. 2023.  године  са почетком у 18 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

 2. Уџбеници (бесплатни уџбеници, организована набавка уџбеника);

3. Вођење педагошке документације;

4. Такмичења ученика;

5. Организација пробног завршног;

6. Ексурзија и настава у природи;

7. Разно.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић