На основу члана 5a Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године  и Допуне Пословника о раду Наставничког већа број: 610-1310/2020-05 од 30. 11. 2020. године, сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати у уторак  25.6.2021. године са почетком у 16:00 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.  Усвајање записника са претходне седнице;

2.  Анализа реализације програма образовања и васпитања у на крају Школске 2020/21. године;

3.  Формирање комисије за полагање поправних и разредних испита и реализација поправних испита и разредних испита

4.  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 2. полугодишта;

5.  Доношење одлуке о похвалама и наградама за ученике од I-VII;

6 . Разно

Директор школе Роберт Џунић