На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати 25. 6. 2021.  године  са почетком у 16,30 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Реализација програма образовања и васпитања на крају школске 2020/21. године,

3. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају 2. полугодишта,

4. Доношење одлуке о похвалама и наградама ученика у школској 2020/21. години,

5. Формирање Комисија за полагање поправних и разредних испита и реализација поправних и разредних испита,

6.Утврђивање предлога програма и организовања извођења ексурзија и наставе у природи у школској 2021/22. години,

7. Разно.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић