На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе «Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 23. 06. 2022.  године  са почетком у  11:45 часова у просторијама Школе.

 За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Разматрање извештаја о реализацији екскурзија ученика у школској 2021/22 години;
  3. Утврђиање предлога чланова Школског одбора из реда запослених;
  4. Разматрање предлога Школског развојног плана за период  2022/2025.;
  5. Обука наставника за завршни испит;
  6. Друга питања из надлежности.

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић