На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам 7. седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 19.1.2024.  године са почетком у 9,00 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Разматрање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2023/24.  године;

3. Разматрање  Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2023/24. годину – програма образовања и васпитања;

  4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Наставничког већа;

5. Разматрање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2023/24. годину;

6. Разматрање Извештаја о раду директора у школској 2023/24. години;           

7. Разно.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић