На основу члана 161. став 6. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-336/2024-04 од 18. 04. 2024.  године сазивам седницу Наставничког већа  која ће се одржати дана 14. 06. 2024.  године са почетком у 12,30 часова у просторијама матичне Школе.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице,
  2. Реализација наставног плана и програма,
  3. Утврђивање успеха и дисциплине ученика након разредних испита ученика осмог разреда,
  4. Завршни испит,
  5. Распоред одељењских већа за ученике од 1. до 7. разреда,
  6. Друга питања из надлежности.

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић