На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 12. 12. 2022.  године  са почетком у 18,45 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.  Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Разматрање Измена Правилника о раду Школе;

3. Разматрање Измена Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. године;

4. Предлози за унапређивање рaдa Школе и постигнућа ученика;

5. Новогодишње активности са ученицима;

6. Анализа остварености Плана стручног усавршавања;

7. Друга питања из надлежности.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић