На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе Краљ Петар I“ дел.бр. 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 12. 09. 2023.  године  са почетком у 12 часова у Издвојеном одељењу Основне школе „Краљ Петар I“ у Паси Пољани.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Одлучивање о избору записничара за школску 2023/24. годину

3.Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Наставничког већа у школској 2022/23.  години

4. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2022/23. године;

5. Разматрање  Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2022/23. годину – програма образовања и васпитања;

6. Разматрање Извештаја о самовредновању;

7. Разматрање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2022/23. годину;

8. Разматрање Извештаја о раду директора у школској 2022/23. години

9. Доношење Плана рада Наставничког већа у школској 2023/24. годину

10. Именовање чланова Стручног актива за развој школског и предшколског програма  из реда наставника, васпитача и стручних сарадника;

11. Предлагање чланове тимова из реда наставника и стручних сарадника :

    – Тим за инклузивно образовање ;

                  – Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

                  – Тим за превенцију вршњачког насиља (стручни сарадник)

                  – Тим за самовредновање ( шест представника наставника/васпитача/стручних сарадника);

                  – Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

                  – Тим за професионалну орјентацију;

                  – Тим за израду пројеката

                  – Тим за уређење школског простора

                  – Тим за двојезичну наставу

                  –  Тим за професионални развој

12. Предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање из редова наставника, васпитача  и  стручних сарадника;

13. Доношење предлога Плана стручног усавршавања запослених;

14. Разматрање предлога Анекса Школског програма;

16. Разматрање предлога Годишњег плана рада за  школску 2023/24. годину;       

17. Информације о обради података о личности;

18. Сајт Школе –  Забрана дискриминације,

19. Безбедност ученика у Школи;

20. Разно.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић