Основна школа ”Краљ Петар I” данас има 40 одељења од I – VIII разреда са 933 ученика. Матична школа у Нишу има 31 одељење од I – VIII разреда са 743 ученика, а школа у Паси Пољани 9 одељења од I – VIII разреда са 190 ученика. У школи је запошљено укупно 3 васпитача, 20 учитеља, 50 наставника, директор школе, 2 помоћникa директора, стручни сарадници (два педагога, психолог, библиотекар), административно – финансијски радници (секретар школе, шеф рачуноводства, благајник), педагошки асистент, 15 радника на одржавању хигијене, 3 домара – мајстора одржавања.

У прошлој школској години школа је постигла добре резултате. Ученици ОШ ”Краљ Петар I” учествовали су на свим такмичењима oсновних школа на нивоу Општине, Региона и Републике Србије. При том су постигли значајне резултате.