На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04 од 12. 09. 2019. године, сазивам 24. седницу Школског одбора која ће се одржати 28. 02. 2020.  године  са почетком у 19,30  часова.

            За седницу предлажем следећи :

                                                            ДНЕВНИ РЕД

            1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,

            2. Усвајање Извештаја о успеху ученика на крају првог полугођа школске  2019/2020.године,

            3. Усвајање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2019/2020.године,

            4.Усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2019/2020. Годину – програма образовања и васпитања,

            5. Усвајање Извештаја о самовредновању,

            6. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању,

            7. Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Школског одбора,

            8.Усвајање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2019/20. годину;

            9. Усвајање Извештаја о раду директора у првом полугођу  у школској 2019/20. години,

            10. Разно.

                                                                       

председник Школског одбора

Невена Станишић