На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд  14. 09. 2020. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати године  са почетком у 18 часова

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

            1.Усвајање записника са претходне  седнице Школског одбора,

            2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика на крају школске 2019/2020.године;

            3. Разматрање и усвајање Извешаја о завршном испиту;

            4. Разматрање и усвајање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2019/2020.године;

            5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2019/2020. Годину – програма образовања и васпитања;

            6. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању

            7. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Школског одбора;

            8. Доношење плана рада Школског одбора;

            9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег  плана рада за школску 2019/20. годину;

            10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2019/20. години

            11. Предлагање представника локалне самоуправе из  Школског одбора у:

            – Стручног актива за развојно планирање;

            – Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

            – Тим  за  развој међупредметнних  компетенција и предузетништво;

            – Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

            – Тим за самовредновање;

            12. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање;

            13.Доношење Плана стручног усавршавања запослених;

            14. Доношење Годишњег плана рада за  школску 2020/21. годину

            15.Одлучивање о давању непокретности у јавној својини-школског простора у закуп;

            16.Именовање комисије за спровођење поступка за давање непокретности у јавној својини-школског простора у закуп;

            17. Разматрање и доношење Правилника о набавци добара, услуга и радова на које се не примењује Закон о јавним набавкама.

            18. Доношење Измене Плана набавки за 2020. годину

            19. Разно.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић