На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд 12. 09. 2019. године и Допуна Пословника о раду Школског одбора број: 610-104/38-2021-04
Од 26. 01. 2021. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 12. 04. 2021. године са почетком у 18 часова.
За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора,
  2. Разматрање и усвајање Измена Финансијског плана за 2021. годину,
  3. Разматрање и Измена и допуна Плана набавки на који се закон не примењује за 2021. годину,
  4. Разно.

председник Школског одбора
Невена Станишић