На основу члана 6. став 2. тачка 2) и члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-1054/10-2019-0 од 28. 06. 2019. године, сазивам  1.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе дана 11. 09. 2020.  године са почетком у 18 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

            1. Конституисање Савета родитеља (избор председника , заменика и записничара Савета родитеља)

            2. Доношење Плана рада Савета родитеља за текућу школску годину

            3.  Предлагање представника за:

              – Стручни актив за Развојно планирање

            – Тим за инклузивно образовање

            – Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

            – Тим за самовредновање;

            – Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;

            -Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

            – Тим за професионалну орјентацију.

            5. Предлагање представника и заменика родитеља за Локални Савет родитеља;

            6. Разматрање извештаја о  успеху и дисциплини  ученика на крају школске 2019/20. године ;

            7. Разматрање извештаја о завршном испиту у школској 2019/20. години;odl

            8. Разматрање Извештаја о реализацији наставног плана и програма у школској 2019/20. години;

            9. Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Савета родитеља у школској 2018/19. години;

            10. Разматрање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2019/2020.године;

            11. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2019/2020. годину – програма образовања и васпитања;

            12. Разматрање Извештаја о самовредновању;

            13. Разматрање извештаја  о раду Школе – Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2019/20. години;

            14. Разматрање извештаја  о раду директора Школе ;

            15. Сагласност на програм ексурзије за школску 2020/21. годину;

            16. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину;

                17. Обавештење о Одлуци о избору уџбеника за припемни предшколски програм ,други, трећи, шести и седми разред и избору додатног наставног средства за други разред;

            18. Модел одржавања наставе   у школској 2020/21. години;

            19. Безбедност ученика у школи и мере заштите од COVID-19

            20. Правилником о заштити података о личности,

            21. Текућа питања.

                                                                                    Председник Савета родитеља

                                                                                                                Милена Станковић