На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018. године, сазивам 1. седницу Наставничког већа која ће се одржати 11. 09. 2018. године са почетком у 18,30 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2.Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Наставничког већа у школској 2018./19. Години

3. Доношење Плана рада Наставничког већа у школској 2019/20. години

4. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2018/2019.године;

5. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2018/2019. Годину – програма образовања и васпитања;

6. Разматрање Извештаја о самовредновању;

7.Разматрање Извештаја о раду школе –Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину;

8. Разматрање Извештаја о раду директора у школској 2018/19. години

9. Доношење одлуке о утврђивању предлога програма и организовања извођења излета, екскурзије и наставе у природи ;

10 . Именовање чланова Стручног актива за развој школског и предшколског програма из реда наставника, васпитача и стручних сарадника ;

11. Предлагање чланове тимова из реда наставника и стручних сарадника :

– Тим за инклузивно образовање ;

– Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

– Тим за превенцију вршњачког насиља

– Тим за самовредновање

– Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

– Тим за професионалну орјентацију;

– Тим за израду пројеката

– Тим за уређење школског простора

– Тим за двојезичну наставу

-Тим за професионални развој

12. Предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање из редова наставника, васпитача и стручних сарадника;

13. Доношење предлога Плана стручног усавршавања запослених;

14. Разматрање Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину

15. Разно.

Директор Школе

Роберт Џунић