На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  2. седницу Наставничког већа која ће се одржати 01. 10. 2019.  године  са почетком у 11,45  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа;

2. Правилник  о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС“, број 46/2019);

3. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета , ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 22/2016);  

4. Разно.      

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић