1. Потребно је изгубљену јавну исправу огласити неважећом у Службеном глсанику.

Оглашавање неважећом јавне исправе у Службеном гласнику врши се на више начина:

  • лично, у малопродајним објектима ЈП Службени гласник у Нишу и другим градовима Србије
  • лично, на шалтеру Одељење огласа ЈП Службени гласни, Јована Ристића 1,11000 Београд
  • путем поште на адресу ЈП Службени гласник, Одељење огласа, Јована Ристића 1, 11000 Београд
  • електронском поштом на е-маил адресу: tender@slglasnik.com
  • Факсом на број 011/306-0596

За огласе послате поштом, факсом и електронском поштом, потребно је послати и потврду о уплани новчаног износа потребног за објављивање огласа.

Сходно Ценовнику Службеног гласника РС, који можете погледати путем линка http://www.slglasnik.com/oglasavanje/cenovnik накнада за дупликат јавне исправе који издаје основна школа износи 346,50 динара по документу. Уплата се врши на текући рачун ЈП Службени гласник:160-14944-58

Приликом личног оглашавања добијате потврду о оглашавању изгубљене исправе неважећом, која садржи текст огласа и коју прилажете уз захтев Школи.

На линку http://www.slglasnik.com/aktuelno/galerija/glasnikove-knjizare  можете пронаћи најближе место Службеног гласника, где можете огласити јавну испсраву неважећом.

За сва додатна питања око појашњења процедуре можете контактирати Службени гласник РС, КОНТАКТ: тел. +381 11 80 60 307,  30 60 308, e-mail : tender@slglasnik.com

2. Уплата Републичке административне таксе за издавање дупликата јавне исправе.

Законом о републичким административним таксама Тарифни број 174 став 1., за дупликат јавне исправе који издаје основна школа, републичка административна такса износи 840,00 динара, по документу.

Подаци потребни за попуњавање уплатнице за Републичку административну таксу:

Уплатилац Име и презиме, адреса
Сврха уплате Издавање дупликата јавне исправе (навести назив документа)
Прималац Републичка административна такса
Рачун примаоца 840-742221843-57
Модел 97
Позив на број 08-127

3. Захтев за издавање дупликата јавне исправе који попуњавате лично у школи.

Захтев за издавање дупликата јавне исправе са потврдом о оглашавању јавне исправе неважећом и доказу о уплати републичке административне таксе подносите секретару школе лично или уз овлашћење.

Рок за израду дупликата јавне исправе износи 15 дана од дана подношења захтева за издавање дупликата јавне исправе.