На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд  14. 09. 2020. године и Допуна Пословника о раду Школског одбора дел..бр.610-104/38-2021-04од 26. 1. 2021. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 25. 11. 2021. године  са почетком у 17,30 часова

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходних  седнице Школског одбора,

2. Разматрање и усвајање Извешаја о реализацији наставног плана и програма у школској 2021/22. години,

3. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху  и дисциплини ученика на крају првог тромесечја школске 2021/22.године,

4.Одлука о давању школских објеката на коришћење и одређивање висине закупнине,

 5.Именовање  комисије за спровођење    поступка давања на коришћење школских објеката у школксој 2021/22. години,

6. Измена Финансијског плана за 2021. годину,

7. Безбедност у школи,

8. Разно

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић