На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године и Допуне Пословника о раду Наставничког већа Основне школе «Краљ Петар I“ дел. бр .610-1310/2020-05 од 30. 11. 2020. године сазивам  ?.  ванредну седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати  дана 25. 11. 2021.  године у малој сали  са почетком у 12:00 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Безбедност у школи;

3. Дисциплина ученика – правила понашања у школи;

4. Педагошко – инструктивни рад у школи;

5. Припрема за стручно педагошки надзор – спољашње вредновање;

6. Стручно усавршавање;

7. Реализација пројеката;

8. Друга питања из надлежности.                                                                                       

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић