Назив: Међушколски образовно-васпитни пројекат „ЧИТАЛИЋИ 2021.”
Врста/карактер: Неговање и развијање вештина Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање
Трајање: октобар-мај
Кратак опис: Ученици имају током школске године следеће активности:
– Вођење читалачког дневника
– Тестирање разумевања прочитаног
– Израда дигиталних материјала
– Дебатни клубови
– Пројектна настава
– Завичајне мапе
Општи циљеви:
–  Усмеравање ученика на разумевање значења речи и изградњу мреже појмова;
–  Повезивање са претходним знањем на смислен начин;
–  Обезбеђивање да услови учења буду што сличнији условима у којима треба применити оно што је научено;
–  Обезбеђивање јасноће у излагању и представљање структуре садржаја који треба савладати;
–  Повезивање градива са искуствима које ученик већ поседује;
–  Обезбеђивање хоризонталног учења тако што се ученик ставља у улогу онога који подучава;
–  Континуирано давање повратне информације ученику о његовом постигнућу и сугестије шта треба урадити да би се оно унапредило;
–  Награђивање сваког одговара који указује да ученик разуме градиво и његову примену.
У тематској настави:
–  садржаји се повезују у смисаоне целине;
–  тимски рад и истраживање је главна метода рада;
–  користе се различити медији (вербални, визуелни,…);
–  истраживачки тимови се баве проучавањем различитих области једне веће интердисциплинарн ецелине;
–  комуницирају људи из сродних дисциплина и планирају одређене садржаје, тако да рад у групи, обезбеђује различите погледе на исти проблем;
–  тематску целину треба да сачињавају они садржаји градива различитих дисциплина који логички највише и најбоље иду заједно и најбоље доприносе разумевању целине;
усаглашавају се садржаји појединих предмета и потребно време за обраду.