Слободне наставне активности су облик образовно-васпитног рада који се планира Школским програмом и Годишњим планом рада школе.

Слободне наставне активности организују се за све ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности.

Школа је ученицима понудила листу слободних наставних активности: Чувари природе, Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар, Свакодневни живот у прошлости, Животне вештине, Вежбањем до здравља, Енглески кутак, Чувам моју планету, Предузетништво и Домаћинство. Слободне наставне активности реализоваће се по програмима који су претходно донети као изборни програми (Хор и оркестар, Свакодневни живот у прошлости). Слободне наставне активности Животне вештине, Чувари природе, Цртање, сликање и вајање, Вежбањем до здравља, Домаћинство и Предузетништво у складу са донетим планом наставе и учења. Програми Енглески кутак, Чувам моју планету креирани у складу са интересовањима ученика и ресурсима школе. Програми рада наставника и остваривања програма слободних наставних активности део су Годишњег плана рада школе.