На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд  12. 09. 2019. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  26. 01. 2021.  године  са почетком у 18 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора,

2. Разматрање и усвајање извештаја о извршеном попису финансијске и нефинасијске имовине;

3. Разматрање и доношење Плана набавки на које се закнон не примењује у 2021. годину;

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2020/2021. године;

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2020/2021.годину–програма   образовањаи васпитања;

6.Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању;

7.Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања у школској 2020/21. години;

8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Школског одбора;

9.Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја и на крају првог  полугођа у школској 2020/21. години;

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе – Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2020/21. годину;

11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2020/21. години;

12. Разматрање и доношење Допуне Статута;

13. Разматрање и доношење Допуне Пословника о раду Школског одбора;

14. Сагласност на Измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији послова;

15. Разматрање и доношење Измена Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину;

16. Решавање других питања из живота и рада школе

председник Школског одбора

                                                                                    Невена Станишић