На основу члана 6. став 2. тачка 2) и члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-1054/10-2019-0 од 28. 06. 2019. године, сазивам  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе која ће се одржати 29. 06. 2020.  године  са почетком у 17  часова.

            За седницу предлажем следећи :

                                                            ДНЕВНИ РЕД

            1.Усвајање записника са претходне  седнице,

            2. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају другог полугођа школске  2020/2021.године,

            3. Разматрање  предлога Анекса Предшколског и Школског програма,

4. Одлучивање о   предлогу Програма  организовања ексурзија и наставе у природи за школску 2021/22. годину и доношење одлуке.

5. Разно.

                                                                        председник Савета родитеља

                                                                        Милена Станковић