На основу члана 81. став 1. . Статута  Основне школе «Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  годин, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  22. 02. 2022.  године  са почетком у 17,30 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора,

2. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја,

3. Разматрање и доношење Пословника о раду Савета родитеља,

4. Разматрање и доношење Пословника о раду Ученичког парламента,

5. Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова

6. Текућа питања.

председник Школског одбора

                                                                                    Невена Станишић