На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04 од 12. 09. 2019. године, сазивам  седницу Школског одбора која ће се одржати 24. 01. 2020.  године  са почетком у 18,45  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора;

2. Извештај о попису имовине и обавеза за 2019. годину;

3. Разматрање Плана набавки за 2020. годину и доношење Плана набавки за 2020. годину;

4. Допуна Правилника о накнади трошкова прeвоза

5. Решење о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Основној школи „Краљ Петар I“
6. Доношење Правилника о заштити података о личности у Основној школи „Краљ Петар I“ Ниш

7. Разно

                                                                        Председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић