На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати  02. 02. 2023.  године  са почетком у 18 часова.

 За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходних седница Школског одбора,

2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији наставног плана и програма;

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2022/2023. године;

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2022/2023.годину–програма   образовањаи васпитања;

6. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању;

7. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања у школској 2022/23. години;

8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Школског одбора;

9. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугођа у школској 2022/23. години;

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе – Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2022/23. годину;

11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2022/23. години;

12. Разматрање и доношење Правилника о похвалама, награрдама и избору ученика и спортисте генерације

12. Извештај инспекцијских служби које су пратиле рад школе у протеклом полугодишту;

13. Остала питања из живота и рада Школе.

председник Школског одбора

                                                                                    Невена Станишић