На основу члана 81. Статута Основне школе  “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам on-line седницу Школског одбора која ће се одржати 19. 09. 2023.  године.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Одлучивање по Захтеву директора за коришћење дела годишњег одмора за 2023. годину (5 раних дана)

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић