На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04oд 12. 09. 2019. године, сазивам седницу Школског одбора која ће се одржати 18. 02. 2021. године са почетком у 17 часова.
За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходнe седницe Школског одбора,
  2. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја,
  3. Разматрање и усвајање Правилникао начину планирања, спровођења и праћења извршења уговора о јавној набавци и начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује ,
  4. Разно.

председник Школског одбора


Невена Станишић