На основу члана 81. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам  on-lime седницу Школског одбора која ће се одржати  16. 11. 2023.  године.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора,

2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог квалификационог периода,

3. Разматрање  и Усвајање Извештаја о реализацији програма наставе и учења,

4. Разматрање и усвјање Извештаја о реализацији ексурзије ученика од 1 до 4 разреда у школској 2023/24. години,

5. Еразмус пројекат.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић