На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04 од 12. 09. 2019. године, сазивам  седницу Школског одбора која ће се одржати 13. 01. 2020.  године  са почетком у 18  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора;

2. Финансијски план за 2020. годину,

3. Разматрање Нацрта и доношење Правилника о организацији рачуноводствене службе и уређењу буџетског рачуноводства,

4. Разматрање Нацрта и доношење Правилника о интерном финансијском управљању и контроли,

5. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу плана мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова у 2019. години,

6. Разматрање и доношење План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова у 2020. години,

7. Разматрање Нацрта Правилника о заштити података о личности,

8. Разно

                                                                        Председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић