На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  4.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама Школе  дана  03. 11. 2023.  године у 17 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја;
  3. Разматрање Извештаја о реализацији програма наставе и учења;
  4. Разматрање Извештаја о реализацији ексурзије ученика од 1. до 4. разреда у школској 2023/24. години;
  5. Мере за побољшавање услова рада и успеха ученика;
  6. Предлози родитеља за побољшавање успеха ученика и рада Школе;
  7. Сарадња са друштвеном средином, остваривање школских пројеката;
  8. Безбедност у Школи;
  9. Организација рада;
  10. Друга питања из надележности.

                                                                                    председник Савета родитеља

Биљана Станојевић