На основу члана 6. став 2. тачка 2) и члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-1054/10-2019-0 од 28. 06. 2019. године, сазивам  3.  седницу Савета родитеља  која ће се одржати у просторијама школе дана 18. 11. 2019.  године са почетком у 17,30  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

 2. Разматрање Извештаја о  успеху и дисциплини  ученика на крају првог тромесечја школске 2019/20. године ;

3. Реализација програма образовања и васпитања;

4.Разматрање Извештаја о реализацији ексурзија у школској 2019/20. години;

5. Мере за побољшање услова рада и успеха ученика;

6. Предлози родитеља за побољшање успеха ученика и рада школе;

7. Безбедност у Школи;

8. Сагласност Савета родитеља за одлазак ученика у Рим;

9. Текућа питања.

Председник Савета родитеља

Милена Станковић