На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04од 22. 02. 2022. године, сазивам  2. седницу Савета родитеља која ће се одржати у просторијама школе дана 13.9.2023.  године са почетком у 19 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља

2. Разматрање извештаја о  успеху и дисциплини  ученика на крају школске 2022/23. године ;

3. Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Савета родитеља у школској 2022/23 години;

4. Разматрање Извештаја о  раду Стручног актива за развојно планирање о реализацији Развојног плана Школе за школску 2022/23године;

5. Разматрање Извештаја о раду Стручног актива за развој предшколског и школског програма  о реализацији Предшколског и Школског програма за школску 2022/23. годину – програма образовања и васпитања;

6. Разматрање Извештаја о самовредновању;

7. Разматрање извештаја  о раду Школе – Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2022/23.  години;

8. Разматрање извештаја  о раду директора Школе у школској 2022/23. години ;

9. разматрање предлога Анекса Школског програма;

10. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2023/24. годину;

11. Информација о обради података о личности изабрани дискриминације и дискриминаторног понашања /Сајт Школе;

12. Донације;

13. Безбедност ученика;

14. Текућа питања.

                                                                                    председник Савета родитеља

Биљана Станојевић