На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I” дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам 10. седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 04. 04 2024.  године  са почетком у 13,00 часова у просторијама матичне Школе.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Извештај о донацији терена и повређеним ученицима и наставницима;
  3. Реализација наставног плана и програма;
  4. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају трећег класификационог периода;
  5. Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине;
  6. Анализа пробног завршног;
  7. Реализација екскурзија и наставе у природи
  8. Информација о бесплатним уџбеницима
  9. Друга питања из надлежности.

                                                                                                Директор Школе