На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам седницу. Наставничког већа која ће се одржати 29. 08. 2019.  године  са почетком у 9 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа;

2. Верификација успеха и дисциплине ученика

3. Школски развојни план

4. Разно.

                                                                                                Директор Школе                                                                                                 Роберт Џунић