На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  5. седницу Наставничког већа која ће се одржати 15. 11. 2019.  године  са почетком у 19  часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице;

2. Разматрање Извештаја о реализованој ексурзији;

3. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода;

4. Мере за побољшавање услова рада и успеха ученика- предлози;

5. Анализа реализације програма образовања и васпитања у протеклом периоду;

6. Организација родитељских састанака;

7. Разно.

                                                                                                Директор Школе                                                                                                 Роберт Џунић