На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе ”Краљ Петар I” дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати дана 22. 03. 2023. 

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седницe  Наставничког већа;

2. Избор уџбеника за I и V разред за школску 2023/24. годину;

3. Одређивање запослених за спровођење пробног  завршног испита;

4. Друга питања из надлежности.

                                                                                                Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић