На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе «Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 22. 03. 2022.  године  са почетком у 13,10 часова у просторијама Школе.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Избор уџбеника;

3. Разматрање Предлога за изрицање васпитно-дисциплинске мере укор Наставничког већа мал. С.В. и одлучивње по предлогу;

4. Пробни завршни испит;

5. Реализација екскурзија;

6. Разно.

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић